7 สถานที่สักการะพญานาคริมโขง ประเทศไทย

  • อ่าน (12,574)
  • ByWebmaster
  • 13:58:26 | 27 ต.ค. 2564

7 สถานที่สักการะพญานาคริมโขง

7 Places for Worshiping the Phaya Naga along the Mekong River, Thailand

             พญานาค หรือ นาคราช เป็นตำนานคู่กับเมืองริมแม่น้ำมาอย่างช้านาน สำหรับในประเทศไทยนั้น พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับตำนานพญานาคจะอยู่บริเวณแถบภาคอีสานที่มีพรมแดนติดกับริมแม่น้ำโขง โดยเชื่อกันว่ามีถ้ำพญานาคตั้งอยู่ในเมืองบาดาลและเป็นผู้ปกปักรักษาพุทธสถานและบ้านเมืองทั้งสองฝากฝั่งให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งในช่วงวันออกพรรษาสถานที่สำคัญๆ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มารอชมบั้งไฟพญานาคกันอย่างหนาแน่น โดยทาง Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่สักการะพญานาคริมโขงมาฝากกันในวันนี้


แผนที่ 7 สถานที่สักการะพญานาคริมโขง


1. พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) จังหวัดนครพนม

             พญาศรีสัตตนาคราช เป็นรูปปั้นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนม บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราชริมฝั่งแม่น้ำโขง ใกล้กับลานพนมนาคาในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม รูปปั้นพญาศรีสัตตนาคราชมีลักษณะเป็นองค์พญานาคเจ็ดเศียร หล่อด้วยทองเหลือง ขดอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม หันหน้าไปทางทิศเหนือ สามารถพ่นน้ำได้ ตามตำนานเชื่อกันว่าพญาศรีสัตตนาคราชเป็นหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์เดชและมีอานุภาพ อีกทั้งยังเป็นตระกูลพญานาคที่มีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาล ที่นีจึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดนครพนมที่แสดงถึงความศรัทธาของประชาชนไทย-ลาวที่มีต่อองค์พญานาค

การเดินทาง : จากตัวเมืองนครพนมไปยังแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 17°23'57.9"N 104°47'26.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พญาศรีสัตตนาคราช ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=212


2. พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (Phaya Sripuchong Mukdanakharat) จังหวัดมุกดาหาร

             พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่ของสวนสาธารณะริมแก่งกะเบา รูปปั้นองค์พญานาคมีสีขาวหมอกซึ่งเป็นสีของอัญมณีที่ชื่อมุกดาหารที่เป็นหนึ่งในนพเก้าของอัญมณีไทย และสลักลวดลายเกล็ดหินอ่อนอย่างวิจิตรงดงาม บริเวณท้องพญานาคมีลักษณะโค้งเป็นซุ้มประตูซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามซุ้ม ชื่อขององค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช หมายถึง พญานาคผู้นำความเป็นสิริมงคลและความรุ่งโรจน์มาสู่จังหวัดมุกดาหาร และองค์พญานาคนี้เปรียบเสมือนพญานาคดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามขององค์พญานาคแห่งมุกดาหาร เชื่อกันว่าผู้ใดที่มาสักการะองค์พญานาคและลอดท้องพญานาคจะมีความสุขสมหวังดั่งคำอธิษฐาน

การเดินทาง : จากตัวเมืองมุกดาหาร ไปพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช มีระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 16°48'08.8"N 104°43'59.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=673


3. ศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช (Shrine of the Venerable Naga Ananta Nakarat) จังหวัดมุกดาหาร

             ศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช ตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร บริเวณริมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 รูปปั้นพญานาคอนันตนาคราชมีลักษณะเลื้อยพันรอบเสาสีทองที่มีความสูงเหนือสะพานมิตรภาพ ช่วงลำตัวองค์พญานาคมีเกล็ดสีดำตัดกับแผงสีทอง หันเศียรไปทางแม่น้ำโขง มีความเชื่อกันว่าองค์พญานาคอนันตนาคราชเป็นพญานาคประจำองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองผู้คนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข โดยองค์พญานาคอนันตนาคราชนี้เปรียบเสมือนพญานาคน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในสามองค์พญานาคแห่งมุกดาหาร และในบริเวณใกล้กับรูปปั้นยังมีพิพิธภัณฑ์เพชรพญานาคให้นักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จากตัวเมืองมุกดาหาร ไปศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เปิด 9:00 – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°36'02.6"N 104°44'08.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราชได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=670


4. พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (Phaya Sri Mukda Mahamuni Neilpal Nakharat) จังหวัดมุกดาหาร

             พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช ตั้งอยู่บนเขาภูมโนรมย์ภายในวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นรูปปั้นองค์พญานาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลำตัวมีสีฟ้าอมเขียว และสลักลวดลายเกล็ดอย่างวิจิตรงดงาม ขดตัวไปมาเป็นวงคล้ายซุ้มประตูโค้งซึ่งมีอยู่ด้วยกันเจ็ดซุ้ม และชูลำคอสูง หันเศียรมองไปทางแม่น้ำโขงเบื้องล่าง องค์พญานาคพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราชเปรียบเสมือนพญานาคฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสามองค์พญานาคที่มีความสำคัญของจังหวัดมุกดาหารที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาต่อพญานาคตามความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเมืองริมโขงให้ร่มเย็นเป็นสุข

การเดินทาง : จากตัวเมืองมุกดาหาร ไปยังวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และเดินต่อไปยังลานรูปปั้นพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช อีกประมาณ 5-10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°29'56.4"N 104°43'47.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=672


5. วัดอาฮงศิลาวาส (Wat Ahong Silawad) จังหวัดบึงกาฬ

             วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ในจังหวัดบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีทัศนียภาพริมแม่น้ำโขงที่สวยงาม  มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสคือ “สะดือแม่น้ำโขง” ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงโดยจะมีน้ำจะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกรวยอยู่เสมอ บริเวณริมฝั่งจึงเป็นสถานที่สักการะองค์พญานาคที่มีชื่อว่าวังนาคินพญานาคราช โดยตามตำนานเล่าสืบต่อกันว่าบริเวณสะดือแม่น้ำโขง จะมีถ้ำใต้น้ำและโขดหินใหญ่อยู่บริเวณทางฝั่งประเทศลาวตรงข้ามกับวัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าพญานาคในวันออกพรรษาและจะทำการปล่อยลูกไฟเป็นพุทธบูชาร่วมกับมนุษย์ ทำให้สถานที่แห่งนี้มีบั้งไฟพญานาคโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ทุกๆ ปีในช่วงออกพรรษาจะมีนักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมายังบริเวณเที่ยวที่วัดอาฮงอย่างไม่ขาดสาย

การเดินทาง : จากตัวเมืองบึงกาฬ ไปวัดอาฮงศิลาวาส มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°01'26.5"N 103°04'34.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดอาฮงศิลาวาส ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=343


6. ถ้ำพญานาค วัดไทย (Naga Cave at Wat Thai) จังหวัดหนองคาย

             ถ้ำพญานาค ตั้งอยู่ภายในวัดไทยบริเวณริมฝั่งโขงในพื้นที่ของอำเภอโพนพิสัยในจังหวัดหนองคาย ด้านหน้าถ้ำพญานาคโดดเด่นด้วยรูปปั้นราชาพญานาคสีเขียวองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่ลำน้ำโขง และใกล้กันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ ภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 7 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมืองบาดาล บริเวณพื้นที่ริมฝั่งโขงของวัดไทยนี้เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของจังหวัดหนองคาย และใกลักันยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียรสีทององค์ใหญ่นามว่าพญาพิสัยสัตนาคราช ซึ่งถือเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายอีกด้วย

การเดินทาง : จากตัวเมืองหนองคาย ไปถ้ำพญานาค วัดไทย มีระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°01'26.5"N 103°04'34.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำพญานาค วัดไทยได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=681 


7. ลานพญานาคริมโขง (Lan Phaya Nak) จังหวัดหนองคาย

             ลานพญานาคริมโขง ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคายบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงไม่ไกลจากตลาดท่าเสด็จ เป็นแลนด์มาร์กรูปปั้นพญานาคสีเขียวขนาดมหึมา จำนวน  2 องค์ ตั้งอยู่บนฐานก้อนเมฆ หันเศียรเข้าหากัน และพ่นน้ำลงอ่างน้ำพุที่อยู่บริเวณตรงกลาง ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อที่มีต่อพญานาค และความผูกพันกับแม่น้ำโขงของชาวหนองคายที่มีมาอย่างยาวนาน

การเดินทาง : จากตัวเมืองหนองคายไปยังลานพญานาคริมโขง มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 17°53'15.6"N 102°45'10.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ลานพญานาคริมโขง ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=428ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
: เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com  

                    เว็บไซต์จังหวัดนครพนม http://www2.nakhonphanom.go.th      

                    เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร https://mukdahan.prd.go.th 

                    เว็บไซต์จังหวัดหนองคาย https://nongkhai.mots.go.th 

                    เว็บไซต์จังหวัดบึงกาฬ http://www.buengkan.go.th

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org  

                    บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com

                    สกุลเงินที่ใช้ : บาท (THB)

                    ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ