10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

  • อ่าน (5,701)
  • ByWebmaster
  • 15:56:39 | 12 ม.ค. 2567

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

Top 10 Travel Destinations in Kamphaeng Phet, Thailand

             จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่อยู่ช่วงระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางตอนบน และในอดีตนั้นยังเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ทั้งเมืองสุโขทัย อยุธยา และล้านนาอีกด้วย จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ที่บอกเล่าเรื่องในอดีตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความร่มรื่นและสวยงามหลายแห่งอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดกำแพงเพชรมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้ 


แผนที่ 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดกำแพงเพชร


1. ศาลหลักเมือง

             ศาลหลักเมือง (City Pillar Shrine) เป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชรมาอย่างช้านาน ตัวเสาหลักเมืองมีอายุหลายร้อยปี สร้างขึ้นในสมัยที่พระยาลิไทปกครองเมืองกำแพงเพชร และได้รับการบูรณะดูแลมาจนถึงทุกวันนี้ ตัวอาคารศาลเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุข ตกแต่งด้วยศิลปะไทยโบราณ ทาสีเดียวกับสีของศิลาแลง มีความงดงามเป็นอย่างมาก ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมือง และยังเป็นที่นิยมในการขอพรในเรื่องความมั่นคงและที่อยู่อาศัยอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ตัวเมืองกำแพงเพชร ไปยัง ศาลหลักเมือง มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 16°29'23.5"N 99°30'58.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลหลักเมือง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1069


2. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

             อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park) เป็นเมืองโบราณในลุ่มแม่น้ำปิงที่มีกลุ่มโบราณสถานหลายแห่ง เนื่องจากมีชุมชนเคยตั้งรกรากอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และในสมัยต่อมายังเป็นเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยาและล้านนาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้รับอิทธิพลทางสถาปัตกรรมและศิลปกรรมมาจากเมืองทั้งสามแห่งนี้ โบราณสถานที่นี่จึงมีเอกลักษณ์ของช่างฝีมือไทยในยุคแรกๆ ที่หาชมได้ยาก จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 16°30'29.1"N 99°31'05.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1070


3. วัดช้างรอบ

             วัดช้างรอบ (Wat Chang Rob) เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินเขานอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือที่เป็นเขตอรัญญิกอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ และมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากรูปปั้นช้างครึ่งท่อนที่ประดับรายล้อมเจดีย์ทรงลังกา นอกจากนี้ยังมีการขุดพบรูปปั้นต่างๆ ที่เป็นศิลปกรรมไทยในยุคแรกๆ รวมทั้งศิลาจารึกโบราณที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของวัดอีกด้วย 

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง วัดช้างรอบ มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 17°01'07.9"N 99°40'25.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดช้างรอบ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1066


4. วัดพระนอน

             วัดพระนอน (Wat Phra Non) เป็นโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อสมัยสุโขทัยตอนปลาย ชื่อของวัดตั้งตามพระพุทธรูปปางนอนขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัด แต่ปัจจุบันองค์พระพุทธรูปได้ผุพังไปตามกาลเวลา นอกจากนี้สิ่งปลูกสร้างภายในวัดล้วนใช้ศิลาแลงเป็นหลัก ทั้งเสาแปดเหลี่ยมของอุโบสถ และเสาศิลาแลงของวิหารซึ่งมีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง วัดพระนอน มีระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 16°29'58.2"N 99°30'52.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระนอน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1067


5. พระอิศวร

             พระอิศวร (Shiva Shrine) เป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม รวมเรียกว่า "พระตรีมูรติ" โดยเมืองกำแพงเพชรก็มีเทวรูปพระอิศวรที่ได้รับการเคารพบูชามาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นเทวรูปเก่าแก่เนื้อสำริดที่หล่อขึ้นด้วยศิลปะอยุธยาที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรแบบบายน ปัจจุบันเทวรูปองค์นี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และได้มีการสร้างเทวรูปพระอิศวรองค์จำลองขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ศาลพระอิศวรในเขตกำแพงเมืองโบราณแทนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง พระอิศวร มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 16°29'12.9"N 99°31'27.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระอิศวร ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1064


6. ริมแม่น้ำปิง

             ริมแม่น้ำปิง (Rim Ping Kamphaeng Phet) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกำแพงเพชร พื้นที่ริมน้ำบริเวณนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนสิริจิตอุทยาน ภายในบริเวณมีทางเดินกว้างที่ทอดยาวเลียบแม่น้ำให้เดินเล่น ชมวิวอันสวยงามของแม่น้ำปิง และวิ่งออกกำลังกาย โดยช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีการประดับตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับเทศกาล ที่นี่จึงเป็นจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของกำแพงเพชรอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง ริมแม่น้ำปิง มีระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 19:00 น.

พิกัด GPS : 16°28'18.7"N 99°31'34.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ริมแม่น้ำปิง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1065


7. ศาลเจ้าปึงเถ่ากง (เจ้าพ่อเสือ)

             ศาลเจ้าปึงเถ่ากง (ศาลเจ้าพ่อเสือ) (Pueng Thao Kong Shrine (Chao Pho Suea Shrine)) เป็นศาลเจ้าที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจีนอย่างงดงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ปึงเถ่ากง-ปึงเถ่าม่า เจ้าพ่อเจ้าแม่กำแพงเพชร องค์เจ้าพ่อเสือ เจ้าแม่ทับทิม และองค์ทวยเทพอีกหลายองค์ นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธามักมาสักการะองค์ทวยเทพต่างๆ และขอพร โดยเชื่อกันว่าจะช่วยบันดาลให้ค้าขายรุ่งเรือง หากปรารถนาสิ่งใดจะสมหวังดั่งใจหมาย

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง ศาลเจ้าปึงเถ่ากง (เจ้าพ่อเสือ) มีระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 16°28'09.3"N 99°31'40.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง (เจ้าพ่อเสือ) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=595


8. ตลาดย้อนยุคนครชุม

             ตลาดย้อนยุคนครชุม (Nakhon Chum Heritage Market) เป็นตลาดท้องถิ่นเก่าแก่ของอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่ตั้งอยู่บริเวณสามแยกนครชุม ภายในตลาดจะมีอาหารและสินค้าท้องถิ่นจำหน่าย โดยจะเปิดเป็นถนนคนเดินในช่วงเย็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือน ตลาดแห่งนี้มีเอกลักษณ์จากการอนุรักษ์บรรยากาศท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยการแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ตลาดแห่งนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง ตลาดย้อนยุคนครชุม มีระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 15:00 น. – 19:30 น.

พิกัด GPS : 16°28'59.6"N 99°29'38.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดย้อนยุคนครชุม ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=592


9. น้ำตกคลองลาน

             น้ำตกคลองลาน (Khlonglan Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติคลองลาน น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน เขาคลองขลุง และเขาคลองสวนหมาก น้ำตกคลองลานมีความสูงประมาณ 100 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร มีความสวยงามเป็นอย่างมากเพราะสายน้ำไหลจากผาสูงลงมาเป็นม่านสีขาว บรรยากาศโดยรอบโอบล้อมด้วยผืนป่าสีเขียวขจีอย่างร่มรื่น เหมาะสำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง น้ำตกคลองลาน มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 16°07'50.1"N 99°16'36.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับน้ำ ตกคลองลาน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1063


10. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

             อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (Mae Wong National Park) เป็นอุทยานที่ปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจึงมีหน้าผาสูงที่เป็นจุดชมวิวจากมุมสูงที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากหลายแห่ง ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีสายหมอกปกคลุมท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย และที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารและน้ำตกอีกหลายสายอีกด้วย อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ถูกใจนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีระยะทางประมาณ 73.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°02'20.8"N 99°14'00.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1071
 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : 

- เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ

  www.accuweather.com

- เว็บไซต์จังหวัดกำแพงเพชร

  http://www.kamphaenphet.go.th

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  https://thai.tourismthailand.org/ 

- บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) 

  http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com 

- สกุลเงินที่ใช้ : บาท (THB)


แอปพลิเคชัน "บริการรถแท็กซี่" ในประเทศไทย

Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

แอปพลิเคชัน "แผนที่ในการนำทาง" ในประเทศไทย

- Google Map​ สามารถดาวน์โหลดได้ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของไทย อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะวัดและตลาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

หอชมเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หอชมเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Observation Tower) เป็นหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวงศ์ จุดชมวิวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 10 ของหอชมเมืองซึ่งสามารถชมวิวเมืองนครสวรรค์จากมุมสูงได้โดยรอบ และมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ยังมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ออีกด้วย หอชมเมืองนครสวรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองปากน้ำโพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ