วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

  • อ่าน (6,093)
  • ByWebmaster
  • 10:47:45 | 22 ธ.ค. 2563

วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Wat Rong Suer Ten, Chiang Rai, Thailand

             วัดร่องเสือเต้น (Wat Rong Suer Ten) สถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สวยงามและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ด้วยวิหารโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องการที่จะมาชมและถ่ายภาพของวัดที่สวยงามแห่งนี้


ประวัติ

             วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของวัดร้างเมื่อ 80-100 ปีก่อน เล่ากันว่าในสมัยก่อนยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนักสัตว์ป่าจึงมีจำนวนมากโดยเฉพาะเสือ โดยชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมาอยู่บ่อยๆ จึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆ กันมาว่า “ร่องเสือเต้น” รวมทั้งได้กลายมาเป็นชื่อเรียกหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันนี้ด้วย

             ในอดีตชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน เวลาทำบุญในวันสำคัญต้องไปทำบุญที่วัดอื่น ทำให้คนในหมู่บ้านต่างกระจัดกระจายกันไป ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ จึงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและให้ชื่อว่า “วัดร่องเสือเต้น”

             ความโดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นคือวิหารประจำวัด สร้างและออกแบบโดยนายพุทธา กาบแก้ว หรือสล่านก เป็นศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย โดยสล่านกนั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ผู้สร้างสร้างวัดร่องขุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จึงได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัยในการสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น วิหารวัดร่องเสือเต้นสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ใช้เวลาก่อสร้างรวม 11 ปีจึงแล้วเสร็จ

             ลักษณะเด่นของวิหารวัดร่องเสือเต้นคือใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นเปรียบดังท้องฟ้าที่สดใส แสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์ ส่วนพญานาคที่อยู่หน้าวิหารได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ที่เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคม ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามทว่าคงความอ่อนช้อยในแบบล้านนา

             ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถสีขาวมุก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปองค์นี้ บริเวณพระเศียรยังได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้งยังได้รับพระราชทานนาม รัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ทีหมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลเจ้าในความเป็นราชาเป็นที่พึ่งในสามโลก”    


พระประธานสีขาวกับจิตรกรรมสีสันสันอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ภายในพระอุโบสถวัดร่องเสือเต้น


วัดร่องเสือเต้นสร้างและออกแบบโดยล่านก ศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ผู้สร้างสร้างวัดร่องขุ่น วัดแห่งนี้จึงได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัยมา


ด้านนอกพระอุโบสถ


พระพุทธรูปสีขาวปางต่างๆ ที่ประดิษฐานอยู่รอบๆ พระอุโบสถ


การเดินทางไปจังหวัดเชียงราย

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย มีระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง  

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินเชียงราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที


การเดินทางไปวัดร่องเสือเต้น

             วัดร่องเสือเต้นตั้งอยู่ที่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยอยู่ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 17 นาที ไม่มีรถสาธารณะไปถึง หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัว นักท่องเที่ยวต้องจ้างหรือเหมารถให้ไปส่งจะสะดวกที่สุด 


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน เวลา 7.00 – 20.00 น.


บรรยากาศรอบๆ บริเวณวัด


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมวัดร่องเสือเต้น


พระอุโบสถวัดร่องเสือเต้น


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดร่องเสือเต้น

             ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมวิหารวัดร่องเสือเต้นที่ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ผู้สร้างวัดร่องขุน สักการะพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถที่ประดิษฐานภายในวิหาร และชมรูปปั้นพญานาคที่อยู่ด้านหน้าวิหารซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี


พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดร่องเสือเต้น สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

                         (Wat Rong Suer Ten, Chiang Rai, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม      

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน เวลา 7.00 – 20.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

                         โทรศัพท์ : (+66) 064 347 3636  

                         เว็บไซต์ :  -

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                          ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย http://www.tourismchiangrai.com

                                          ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดเชียงราย http://www.livinginthailand.com/transportation-cr-th.html

                                          ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org


 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ