วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

  • อ่าน (5,072)
  • ByWebmaster
  • 11:51:30 | 1 มิ.ย. 2565

วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

Wat Choeng Tha, Ayutthaya Province, Thailand

            วัดเชิงท่า (Wat Choeng Tha) เป็นวัดโบราณอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานสำคัญศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลายที่งดงามหลายอย่างที่แม้จะพังทลายไปตามกาลเวลา ทว่ายังคงทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชม


ประวัติ

            วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด วัดแห่งนี้มีตำนานการก่อสร้างหลากหลายทั้งในประวัติศาสตร์และวรรณคดี เช่น ตำนานว่ามีเศรษฐีสร้างเรือนหอให้บุตรสาวซึ่งหนีตามชายคนรักไปแล้วไม่ย้อนกลับ จึงถวายเรือนหอแก่วัดที่สร้างขึ้น ชื่อว่า “วัดคอยท่า” ซึ่งปรากฏในนิราศทวารวดีของหลวงจักรปราณี ในอีกด้านหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งเจ้าพระยาโกษาปานเป็นราชทูต กลับจากประเทศฝรั่งเศส ได้มาปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโกษาวาส” วัดแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานศึกษาของนายสิน หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาภาษาไทย ขอม และพระไตรปิฎกที่วัดนี้

            ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานสำคัญอันเป็นศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลายที่งดงามหลายอย่าง โดยสำนักโบราณคดี กรมศิลปากรได้กำหนดวัดเชิงท่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญ เมื่อพ.ศ. 2540 พื้นที่ของวัดเชิงท่าแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลุ่มโบราณสถาน และ ส่วนสังฆาวาส โดยโบราณสถานนั้นประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ พระปรางค์ วิหาร เจดีย์ อุโบสถ หอระฆัง และแนวกำแพงแก้ว

            ศาลาการเปรียญ สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ความกว้าง 11.30 เมตร ยาว 37.12 เมตร ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีแบบไทยที่งดงามและหาชมได้ยาก รวมถึงธรรมาสน์ปิดทองคำ ลวดลายจำหลักไม้หน้าบันลวดลายกระหนก ประกอบภาพเทพนมตรงกลาง เป็นของเดิมที่เหลือมาจากเมื่อครั้งกรุงแตกซึ่งย้ายมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ และยังมีงานช่างฝีมืออื่นๆ ที่สวยงามอีกหลายอย่างให้ได้ชม

            พระปรางค์ห้ายอด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพระปรางค์แห่งอื่นๆ คือก่อฐานพระปรางค์เป็นทรงแท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยปรางค์ประธานนั้นมีลักษณะเป็นปรางค์สมัยอยุธยา มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 องค์พระปรางค์ตั้งอยู่บนฐานไพที เป็นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 9.70 เมตร บนฐานไพทีประดับด้วยปรางค์มุขขนาดเล็กจึงทำให้เห็นเป็นปรางค์ 5 ยอด ส่วนฐานที่ยื่นออกเป็นมุขจากองค์ปรางค์ด้านทิศใต้มีวิหารเชื่อมต่อออกมาแทนตำแหน่งที่เป็นมุข

            วิหาร เป็นมหาปราสาทยอดปรางค์ซึ่งพบที่วัดเชิงท่าแห่งเดียวเท่านั้น วิหารมีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นใหม่จำนวน 2 องค์ บริเวณหน้าวิหารและอุโบสถมีเจดีย์รายหลายรูปแบบ ทั้งเจดีย์เหลี่ยม เจดีย์กลม และองค์ระฆังเป็นกลีบมะเฟือง เป็นต้น


วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่มีตำนานการก่อสร้างหลากหลายทั้งในประวัติศาสตร์และวรรณคดี


ปรางค์ประธานและวิหาร เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญภายในวัดเชิงท่า


พระพุทธรูปเรียงรายอยู่รอบๆ บริเวณวัด


ซุ้มประวัติเกี่ยวกับวัดเชิงท่า


นอกจากกลุ่มโบราณสถานแล้วในวัดเชิงท่ายังเต็มไปด้วยจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายจุด


ภายในวัดเชิงท่ามีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงศึกษาภาษาไทย ขอม และพระไตรปิฎกเมื่อยังทรงพระเยาว์ 


การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากกรุงเทพมหานคร

            - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที  

            - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  


การเดินทางไปวัดเชิงท่า

            วัดเชิงท่า ตั้งอยู่ตำบลวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ห่างจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาออกไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 6 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

            เปิดทุกวัน เวลา 7.00 – 17.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

            ไม่เสียค่าเข้าชม


พระพุทธชินราช ณ วัดเชิงท่า


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดเชิงท่า

            ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของพระปรางค์ห้ายอด วิหาร และศาลาการเปรียญ รวมถึงจิตรกรรมฝาผนังภาพเขียนสีแบบไทยที่งดงามหาชมได้ยาก และลวดลายจำหลักไม้หน้าบันที่เหลือมาจากเมื่อครั้งกรุงแตก


ปรางค์ประธานและวิหาร วัดเชิงท่า 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

            ตลอดทั้งปี 


           
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดเชิงท่า สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

                       (Wat Choeng Tha, Ayutthaya Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม :ไม่เสียค่าเข้าชม   

                       เวลาเปิด – ปิด :  เปิดทุกวัน เวลา 7.00 – 17.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : ตำบลวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                       โทรศัพท์ : (+66) 0 3532 8030 - 1

                       เว็บไซต์ : -

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage

                                       เฟซบุ๊คการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://www.facebook.com/TatAyutthaya/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

สมุทรสาครเป็นจังหวัดริมชายทะเลอ่าวไทยที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารทะเล และจุดชมวิวท้องทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ รวมทั้งมีวัดวาอารามที่น่าสนใจให้เที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงขอนำทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของสมุทรสาครเพื่อแนวทางในการท่องเที่ยว กันในบทความนี้

อ่านต่อ

วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

วัดท่าไม้ (Wat Tha Mai) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร วัดแห่งนี้ดังเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนา การปฏิธรรม การดูดวง และการสะเดาะเคราะห์ ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง โดดเด่นด้วยพระอุโบสถที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบวัดทางเหนืออย่างงดงาม บริเวณด้านนอกเป็นพื้นที่สวนอันร่มรื่น และมีลานเลี้ยงโคกระบือให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญไถ่ชีวิต วัดท่าไม้เป็นวัดที่มีลูกศิษย์มากมายตั้งแต่ผู้มีชื่อเสียงไปจนถึงประชาชาชนทั่วไปดังจะเห็นได้จากสติ๊กเกอร์ท้ายรถที่มักพบเห็นตามท้องถนน ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

วัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

วัดโกรกกราก (Wat Krok Krak) เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระประธานในอุโบสถที่สวมแว่นตาดำ ซึ่งมีที่มาจากการที่ในอดีตได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบ้านโกรกกราก แต่การแพทย์ในยุคนั้นยังไม่เจริญนัก จึงทำให้ผู้ป่วยมาบนบานศาลกล่าวว่าถ้าตาหายเป็นปกติจะนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแลง ผลปรากฏว่าหายตาแดงกันทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้นำแผ่นทองมาปิดที่ตาขององค์พระศิลาแลงเต็มไปหมดจนเกิดความไม่สวยงามนัก พระครูธรรมสาคร เจ้าอาวาสในขณะนั้นจึงคิดกุศโลบายโดยนำแว่นตาดำมาใส่ให้พระประธาน จึงทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนมาถวายแว่นตาแทนการปิดทองนับแต่นั้นมา

อ่านต่อ

ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

ตลาดมหาชัย (Mahachai Market) เป็นตลาดชื่อดังของสมุทรสาครที่เด่นเรื่องอาหารทะเลสดใหม่ในราคาที่ไม่แพง ถือเป็นตลาดปากอ่าวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และเป็นตลาดที่มีความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถมาได้ทั้งทางรถยนต์ เรือ และรถไฟ ทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารทะเลขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากพ่อค้าแม่ค้าและคนทั่วไปเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

หัวหินไนท์มาร์เก็ต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

หัวหินไนท์มาร์เก็ต (Hua Hin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่เป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ดส์มากมาย โดยเฉพาะอาหารทะเลอย่างหอยทอด ผัดไท กุ้งเผา ปลาหมึกย่าง และบาร์บีคิว ไปจนถึงของหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วง ทุเรียน และน้ำผลไม้ปั่น นอกจากนี้ยังมีแผงขายสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าแฮนด์เมดไปจนถึงของที่ระลึกอย่างเสื้อยืด และพวงกุญแจ หัวหินไนท์มาร์เก็ตมีบรรยากาศที่คึกคักและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว เป็นสีสันยามราตรีของเมืองหัวหินที่ไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

วนอุทยานปราณบุรี (Pran Buri Forest Park) เป็นพื้นที่ป่าในเขตอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์โดยมีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน และป่าชายหาด นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติด้วยการเดินท่องเที่ยวไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะผ่านป่าไม้อันร่มรื่นไปจนถึงป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยป่าโกงกาง และถ้าโชคดีก็อาจได้พบกับสัตว์หายากอย่างปูก้ามดาบและงูกะปะอีกด้วย วนอุทยานปราณบุรีจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ