พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

  • อ่าน (6,295)
  • ByWebmaster
  • 15:48:26 | 31 ส.ค. 2564

พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

Chan Royal Palace, Phitsanulok, Thailand 


วัดวิหารทองภายในเขตพระราชวังจันทน์

             พระราชวังจันทน์ (Chan Royal Palace) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก เป็นพระราชวังโบราณซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา และยังเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในเขตพระราชวังยังมีวัดสำคัญ 3 แห่ง คือ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง ปัจจุบันทั้งพระราชวังและวัดคงเหลือเพียงซากส่วนฐานเท่านั้น บริเวณทางเข้ายังมีศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดพิษณุโลก พระราชวังจันทน์ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


แผนที่ตั้ง พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย


ประวัติ

             พระราชวังจันทน์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลก สร้างขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไทย (พ.ศ. 1905 - 1912) โดยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เรื่อยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงในสมัยอยุธยา ต่อมาเมื่อพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายราชธานีมาที่เมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2006 ทรงประทับที่พระราชวังจันทน์ และคาดว่ามีการต่อเติมพระราชวังเพิ่มเติมอีกด้วย

             ในปี พ.ศ. 2098 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชสมภพที่พระราชวังจันทน์ และเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์พระองค์ใดเสร็จประทับที่นี่อีก

             ภายในเขตพระราชวังจันทน์ มีวัดสำคัญอยู่ 3 แห่งคือ

             - วัดวิหารทอง คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืนขนาดใหญ่ ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปนี้มาประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถวัดสระเกศ และจำลองพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานแทนในวิหารเดิม ปัจจุบันวัดนี้คงเหลือเพียงฐานกำแพงวัดเท่านั้น

             - วัดศรีสุคต คาดว่าสร้างขึ้นก่อนพระราชวังจันทน์ มีเจดีย์ประธานทรงระฆัง และเจดีย์รายประจำมุมทั้งสี่มุม

             - วัดโพธิ์ทอง คาดว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจดีย์ประธานเหลือเพียงส่วนฐาน ซึ่งได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร

             พระราชวังจันทน์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ปัจจุบันพระราชวังจันทน์เหลือเพียงฐานอิฐเท่านั้น ส่วนวัดทั้ง 3 แห่งในเขตพระราชวัง คือ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง ก็เหลือเพียงฐานเช่นกัน


บริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์ด้านหน้าทางเข้าพระราชวังจันทน์


พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรภายในวิหารของวัดวิหารทอง


ปัจจุบันวัดวิหารทองเหลือเพียงแต่ฐานอิฐ และเสาวิหาร


บริเวณวัดศรีสุคตภายในเขตพระราชวังจันทน์


บริเวณซากเจดีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในวัดศรีสุคต


องค์พระพุทธรูปเก่าแก่บริเวณเจดีย์ของวัดศรีสุคต


บริเวณวัดโพธิ์ทองภายในเขตพระราชวังจันทน์


บริเวณซากฐานเจดีย์ภายในวัดโพธิ์ทอง


บริเวณสระสองห้องซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์


สระสองห้องมีลักษณะเป็นบ่อน้ำสองบ่ออยู่ใกล้กัน


การเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดพิษณุโลก

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพ ไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที

             - รถไฟ (Train) จากกรุงเทพขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีบางซื่อ ลงที่สถานีพิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home   

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินพิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

             - อื่นๆ (others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ เว็บไซต์บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปพระราชวังจันทน์

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองพิษณุโลก ไปพระราชวังจันทน์ มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิด 09:00 น. – 16:00 น. หยุดวันจันทร์


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


บริเวณทางเข้าชมโบราณสถานภายในพระราชวังจันทน์


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว พระราชวังจันทน์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

                         (Chan Royal Palace, Phitsanulok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไมเสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิด 09:00 น. – 16:00 น. หยุดวันจันทร์

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 5524-7204-5

                         เว็บไซต์ : https://www.museumthailand.com/th/museum/Chan-Royal-Palace-Historical-Center

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com  

                                          เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก http://www.phitsanulok.go.th 

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ