วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

  • อ่าน (6,760)
  • ByWebmaster
  • 14:36:29 | 27 ม.ค. 2564

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakon Si Thammarat

             วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (Wat Phra Mahathat Woramahawihan) เป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของคนภาคใต้ต่อเนื่องมาหลายศตวรรษ จากจารึกและเครื่องพุทธบูชาที่มีเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าวัดแห่งนี้ได้รับความศรัทธาจากผู้คนอย่างแรงกล้า ทั้งยังเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมของวัดอีกหลายๆ แห่งในประเทศไทย  


ประวัติ

             พระมหาธาตุ วรมหาวิหารเป็นพระอารมหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร  คนท้องถิ่นมักเรียกว่า “พระธาตุไร้เงา” เนื่องจากองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด

             พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ปูชนียสถานแห่งนี้เป็นหลักฐานการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์มานานหลายศตวรรษ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14-16 และเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรมแห่งนี้ จึงได้เสนอชื่อต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขอบรรจุไว้ในบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) เมื่อ พ.ศ. 2555  และยูเนสโกได้บรรจุในบัญชีเมื่อพ.ศ.2556   

             ตามตำนานกล่าวว่าเจ้าชายนททกุมารและพระนางเหมชาลา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นที่หมายไว้ ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นพร้อมก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ โดยพระองค์ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทตามแบบลังกา เข้ามาเป็นศาสนาประจำรัฐตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18   

             พระบรมธาตุเจดีย์มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงลังกาสูง 55.78 เมตร (กรมศิลปากรวัดเมื่อครั้งบูรณปลียอดทองคำ เมื่อ พ.ศ. 2538 ) จากฐานบัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด 6.80 เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบภายใน นอกจากพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครฯ แล้ว ด้วยความศรัทธาของผู้คนจากที่อื่นก็ทำให้เกิดการจำลองแบบไปสร้างยังที่ต่างๆ จำนวนมาก  ที่เห็นได้ชัดคือเจดีย์ในวัดวาอารามหลายแห่งในภาคใต้ที่มีประวัติการสร้างตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี รวมถึงเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้จำลองพระบรมธาตุเจดีย์มาสร้างไว้ที่ด้านใต้ของพระปฐมเจดีย์  ซึ่งยังปรากฏสืบมาถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีภาพพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระปฐมเจดีย์อยู่ด้วย

             ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสำคัญหลายองค์ประดิษฐานอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิหารหลวง ซึ่งมีความงดงามตามแบบศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม เป็นวิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์นามว่า "พระศรีธรรมาโศกราช" ประดิษฐานอยู่ วิหารมหาภิเนษกรม (พระทรงม้า) วิหารทับเกษตร ส่วนวิหารเขียนและวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา  


วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช


คนท้องถิ่นมักเรียกว่า “พระธาตุไร้เงา”


พระมหาธาตุเจดีย์ เจดีย์ประธานของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร รายล้อมด้วยเจดีย์รายองค์สีขาว


ป้ายบริเวณประตูทางเข้าวัด


การเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระยะทาง 790 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมง 30 นาที

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินนครศรีธรรมราช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที 


การเดินทางไปวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

             วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.ราชดำเนิน โดยอยู่ห่างจากสถานีขนส่งนครศรีธรรมราชประมาณ 3.7 กิโลเมตร หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัวนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถสองแถวสายหัวถนน – สนามกีฬา ค่าโดยสาร 10 บาท


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น.


วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย


มีพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานอยู่ด้านใน


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


ภายในวิหารพระม้าซึ่งเป็นทางขึ้นสู่องค์พระบรมธาตุ


พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บริเวณระเบียงคด


บรรยากาศภายในวิหารพระทรงม้า


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

             สักการะพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัด และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมาน่าสนใจ


พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


ประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร


พระบรมธาตุเจดีย์มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงลังกาสูง 55.78 เมตร


บรรยากาศอันงดงามของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในยามเย็น


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร มีพิธีกรรมในการสร้างบุญกุศลที่ถือว่าเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” คือการนำผ้าผืนยาวขึ้นไปพันห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของทุกปี  อาทิ  วันมาฆบูชา  และวันวิสาขบูชา เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนทั้งในท้องถิ่น  จากภูมิภาคอื่นของประเทศไทย  และทั่วโลกนับแสนคนเข้าร่วมพิธีเกือบทุกปีเพื่อสักการะพระบรมธาตุเจดีย์โดยการจัดขบวนนำผ้าพระบฏแต่ละผืนมาต่อเรียงกันอย่างยาวเหยียด นำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ สะท้อนถึงความศรัทธาที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และพระธรรมคำสอนที่สืบทอดผ่านกาลเวลาอันยาวนาน


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

                         (Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakon Si Thammarat, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม    

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : 435 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

                         โทรศัพท์ : (+66) 075343411       

                         เว็บไซต์ : http://phramahathat-heritage.com

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช https://nakhonsi.mots.go.th

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางนครศรีธรรมราช https://www.dlt.go.th/site/nakhonsi

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

สะพานแขวนเขาพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

สะพานแขวนเขาพัง (Khao Phang Suspension Bridge) สะพานแขวนข้ามคลองพระแสงที่มองเห็นภูเขาเทพพิทักษ์เป็นรูปหัวใจ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวใกล้ๆ ปากทางเข้าเขื่อนรัชชประภาที่สามารถแวะเที่ยวได้หากมีเวลา

อ่านต่อ

วัดดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

วัดดอนสัก (Wat Donsak) วัดเก่าแก่อายุกว่า 500 ปีในอำเภอดอนสัก แลนด์มาร์กสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้แวะกราบขอพรเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล เพราะที่นี่คือวัดที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

น้ำตกพุแดง เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

น้ำตกพุแดง (Phu Daeng Waterfall) เป็นน้ำตกที่โดดเด่นด้วยสายธารไหลลงมาจากหน้าผาหินด้านบนเป็นทางยาว ด้านล่างเป็นแอ่งใหญ่สามารถลงเล่นน้ำได้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

เกาะสมุย เป็นเกาะเล็กๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สวยงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากความสวยงามทางท้องทะเลแล้ว สมุยยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ตลาดสุดคึกคัก วัดวาแบบไทย ไปจนถึงศาลเจ้าแบบจีน... พร้อมแล้วไปชม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยกันกับ Palanla!

อ่านต่อ

หินโอเวอร์แลป เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

หินโอเวอร์แลป (Overlap) เป็นหินทับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้กับหาดละไมบนเกาะสมุย ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามและผืนป่าโดยรอบที่อุดมสมบูรณ์

อ่านต่อ

หาดเชิงมน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

หาดเชิงมน (Choengmon Beach) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อในเรื่องหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใส

อ่านต่อ

ท่าเรือดอนสัก ซีทรานเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ท่าเรือดอนสัก ซีทรานเฟอร์รี่ (Donsak Seatran Ferry) ท่าเรือข้ามฟากที่เป็นประตูสำหรับนักเดินทางสู๋เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าในอ่าวไทย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินฟิชเชอร์แมนวิลเลจ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ถนนคนเดินฟิชเชอร์แมนวิลเลจ (Night Market Fisherman’s Village) ถนนคนเดินที่จัดขึ้นทุกคืนวันศุกร์บริเวณหมู่บ้านชาวประมงที่บ่อผุดบนเกาะสมุย เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาเดินเล่นและหาของอร่อยๆ รับประทาน

อ่านต่อ

โคโค่ แทมส์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

โคโค่ แทมส์ (Coco Tam’s) บาร์ริมชายหาดยอดนิยมบนเกาะสมุย ขึ้นชื่อในเรื่องของบรรยากาศริมชายหาดที่ดีเยี่ยมกับค็อกเทลแสนอร่อย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ (Than Sadet National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตรบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ คือน้ำตกธารเสด็จ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ