ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

  • อ่าน (4,846)
  • ByWebmaster
  • 17:25:07 | 14 ม.ค. 2564

ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

The Sanctuary of Truth, Chon Buri Province, Thailand

              ปราสาทสัจธรรม (The Sanctuary of Truth) สถาปัตยกรรมปราสาทไม้แกะสลักสูงเสียดฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สืบต่อวิทยาการจากปราชญ์ในอดีตโดยสร้างจากแนวคิดที่ว่า “ความว่างเปล่า คือ ความจริงที่แท้” ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ควรพลาด


ประวัติ

              ปราสาทสัจธรรมเป็นปราสาทไม้แกะสลักหลังใหญ่ทรงไทยจัตุรมุข ริมทะเล ที่เป็นสถาปัตยกรรมไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อกำเนิดขึ้นจากแนวความคิดของผู้สร้างคือคุณเล็ก คุณประไพ วิริยะพันธุ์ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ปราสาทสัจธรรมอันงดงามวิจิตรความสูงกว่า 100 เมตรหลังนี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2524 เป็นประติมากรรมผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่ใหญ่และสวยงามตามแบบช่างไทยสมัยรัตนโกสินทร์ บอกเล่าเรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับคุณธรรมความดีผ่านงานศิลปะ ตามคติโบราณจากปราชญ์ในอดีตที่ตกผลึกทางความคิดในเรื่องสัจธรรมและคุณค่าของชีวิต และได้ถ่ายทอดหลักปรัชญาการดำรงชีวิตผ่านงานศิลปะอันทรงคุณค่า

              ปราสาททั้งหลังสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งที่รับน้ำหนักได้ดี อาทิ ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้สักทอง ถือเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซึ่งออกแบบให้หลุดจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม ทว่ายังคงยึดกรรมวิธีการก่อสร้างตามแบบช่างไทยสมัยโบราณ เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้าลิ่ม เข้าหางเหยี่ยว โดยไม่ใช้นอต ตะปูเลยแม้แต่น้อย แนวคิดหลักของการสร้างปราสาทไม้หลังนี้ต้องการนำเสนอเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา จริยธรรม อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเอเชียตะวันออกผ่านประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุดของปราสาท ซึ่งประกอบด้วย

              ห้องโถงด้านทิศตะวันออก พ่อและแม่ (ความกตัญญูรู้คุณ) สื่อถึงประติมากรรมแกะสลักลอยตัวเป็นรูปพ่อแม่ ผู้ก่อกำเนิดให้ชีวิตด้วยความรัก ความเมตตา ห่วงใยต่อบุตรและธิดา ความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่และใสสะอาดบริสุทธิ์ เพราะมีแต่ให้ไม่หวังผล

              ห้องโถงด้านทิศตะวันตก ฟ้า ดิน (ธาตุ 4) ภาพจำหลักที่แสดงถึงเรื่องราวการก่อกำเนิดของโลกที่ประกอบขึ้นด้วยมหาภูตะรูป หรือ ธาตุทั้ง 4 เริ่มตั้งแต่ปฐมกาล “ฟ้า (จักรวาล)” สื่อถึงธาตุลมและธาตุไฟในจักรวาล และ “ดิน” สื่อถึงธาตุน้ำและธาตุดิน เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งก่อกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง

              ห้องโถงด้านทิศใต้ ดวงดาว-พระอาทิตย์-พระจันทร์ ภาพจำหลักแสดงถึงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และประติมากรรมลอยตัวรูปเทพเจ้าประจำดาวนพพระเคราะห์ที่โคจรอยู่บนฟากฟ้า ดวงดาวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ส่งผลต่อสรรพสิ่ง ทำให้เกิดการวิวัฒนาการและพฤติกรรมต่างๆ บนโลก คติอันเก่าแก่ของดาวนพเคราะห์ที่มีต่อชีวิตมนุษย์

              ห้องโถงด้านทิศเหนือ การพัฒนาสังคมและจิตวิญญาณ  สื่อถึงประติมากรรมและจำหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า-ขงจื๊อ ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมสูงส่งของพระโพธิสัตว์ในลัทธิพุทธมหายาน มนุษย์แม้ว่าจะมีชาติกำเนิดที่แตกต่างกัน แต่ถ้ามุ่งมั่นเป็นคนดีก็สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรม โดยปลดปล่อยตัวจากสิ่งสมมุติและกิเลส ตัณหา อุปปาทาน แล้วเรียนรู้การเสียสละ การแบ่งปันกันด้วยความรักซึ่งกันและกัน มนุษย์นั้นสามารถหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมได้เช่นกัน

              ห้องโถงกลาง มหาบุษบก การหลุดพ้นซุ้มประตูไม้แกะสลักประตูใหญ่ทั้ง 4 ด้าน สัญลักษณ์ทางเข้าสู่จักรวาลหรือความหมายของอริยะสัจ4 ที่เป็นหัวใจในหลักคำสั่งสอนแห่งพุทธศาสนา และมหาบุษบกวิมานเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความว่างเปล่าแห่งจักรวาลหรือนิพพาน อันเป็นดั่งศูนย์กลางในจักรวาล

              ปราสาทสัจธรรมอันวิจิตรงดงามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา ปรัชญาของคนในโลกตะวันออกหลังนี้ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งศตวรรษ โดยยังได้รับรางวัลประเภทรายการแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นจากรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยประจำปี พ.ศ. 2551 ด้วย

              ซึ่งนอกจากการเยี่ยมชมความงามของปราสาทสัจธรรมแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่ของปราสาทสัจธรรม อาทิ นั่งรถม้า นั่งช้าง ขับรถ ATV เพื่อชมรอบปราสาท และบริการเรือ เพื่อชมทัศนียภาพทางทะเล รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงประเพณีพื้นบ้าน ศิลปะการต่อสู้ และการแสดงปลาโลมา รวมถึงยังมีร้านอาหาร "ครัวนาเกลือ" ไว้บริการอาหารอร่อยๆ แก่นักท่องเที่ยวด้วย


ปราสาทสัจธรรม (The Sanctuary of Truth)


ประติมากรรมแกะสลักลอยตัวเป็นรูปพ่อแม่ ลูก สื่อถึงผู้ก่อกำเนิด ให้ชีวิตด้วยความรัก ความเมตตา

 
ภาพจำหลักแสดงถึงเรื่องราวการก่อกำเนิดของโลกที่ประกอบขึ้นด้วยมหาภูตะรูป หรือ ธาตุทั้ง 4 (รูปซ้าย) ประติมากรรมลอยตัวรูปเทพเจ้าต่างๆ (รูปขวา)


ประติมากรรมและจำหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า-ขงจื๊อ ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมสูงส่งของพระโพธิสัตว์ในลัทธิพุทธมหายาน 


ห้องโถงกลาง มหาบุษบก


มหาบุษบกวิมาน สัญลักษณ์สื่อถึงความว่างเปล่าแห่งจักรวาลหรือนิพพาน อันเป็นดั่งศูนย์กลางในจักรวาล


ความงดงามวิจิตรภายในปราสาทสัจธรรม


ส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นปราสาทสัจธรรมล้วนแต่สร้างตามแบบช่างไทยสมัยโบราณ เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้าลิ่ม โดยไม่ใช้นอตหรือตะปูใดๆ ทั้งสิ้น


รายละเอียด ความประณีต และความงามอันน่าทึ่งในทุกตารางนิ้ว


การเดินทางไปจังหวัดชลบุรี

              - รถยนต์ (Car/ Bus) จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดชลบุรี มีระยะทาง 80.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที  

              - รถไฟ (Train) จากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังสถานีรถไฟชลบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 53 นาที  


เดินทางไปปราสาทสัจธรรม

              ปราสาทสัจธรรมตั้งอยู่บริเวณแหลมราชเวช ซอยนาเกลือ 12 อำเภอบางละมุง โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวังชลบุรี 60 กิโลเมตร และห่างจากพัทยาใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัว จากแยกนาเกลือนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสองแถวไปลงนาเกลือ ซ.12 แล้วเดินเข้าซอยอีก 800 เมตร


เวลาทำการเปิด – ปิด

              เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น.


เรือขุดโบราณกับบรรยากาศสระน้ำรอบๆ ปราสาทสัจธรรม


อัตราค่าเข้าชม

              ชาวไทย ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็กความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร 250 บาท

              ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็กความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร 250 บาท


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวปราสาทสัจธรรม

              ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไม้แกะสลัก

              ชมการแกะสลักและทดลองแกะสลัก

              ชมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ กระบี่กระบอง  นาฏศิลป์  ฟันดาบ

              กิจกรรม ATV, ขี่ช้าง, ขี่ม้า, Speed Boat , นั่งเรือขุดโบราณชมวิว, รถม้า เป็นต้น


ที่ปราสาทสัจธรรมมีกิจกรรมขี่ช้างให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

              สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

              ขณะเยี่ยมชมปราสาทสัจธรรมนักท่องเที่ยวต้องสวมหมวกนิรภัยด้วยเพื่อป้องกันชิ้นส่วนของไม้ที่อาจร่วงหล่นลงมา


              
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม ปราสาทสัจธรรม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                          ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

                          (The Sanctuary of Truth, Chon Buri Province, Thailand)

                          ระดับความนิยม : 

                          อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็กความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร 250 บาท

                                                  ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็กความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร 250 บาท

                          เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น.

                          ตั้งอยู่ที่ : 206/2 ม.5 นาเกลือ ซอย12 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

                          โทรศัพท์ : (+66) 038 3672 2930, 038 367815

                          เว็บไซต์ : www.sanctuaryofthruth.com

                          ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี http://www.chonburimots.go.th/th/

                                          ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (Khao Laem Ya - Mu Koh Samet National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเลประกอบด้วย สถานที่อันมีชื่อเสียงอย่างเกาะเสม็ด หรือเกาะแก้วพิสดาร หาดแม่รำพึง และเขาแหลมหญ้าที่เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว พื้นที่ของอุทยานครอบคลุมเกาะใกล้ชายฝั่ง 8 เกาะ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอีก 3 เส้นทาง ซึ่งในแต่ละเส้นทางมีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

18 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ชลบุรี… นอกจากจะมีทะเลสวยหาดทรายขาวแล้ว ยังมีที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบ เรียกว่าเที่ยวครบจบในจังหวัดนี้ด้วยความเพลิดเพลินและอิ่มเอมกันอย่างแน่นอน palanla ได้รวบรวม 18 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวชลบุรีมาฝากกัน!

อ่านต่อ

สะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

สะพานปลาอ่างศิลา (Ang Sila Fish Market) ตลาดจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ รวมถึงอาหารทะเลแปรรูปและของฝากจากชลบุรีที่เต็มไปด้วยสีสันและราคาย่อมเยา

อ่านต่อ

One Day Trip ชลบุรี โอ้ทะเลแสนงาม…สำราญตลาดจีน

มีเวลาแค่หนึ่งวัน แต่อยากเที่ยวทะเลที่หาดทรายขาวๆ น้ำเป็นสีฟ้าใส และผู้คนไม่พลุกพล่านได้อารมณ์แบบเกาะส่วนตัว และก็ยังอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศของตลาดโบราณสุดคึกคัก ละลานตาไปด้วยของกิน ให้ได้เดินชิม เดินถ่ายรูปกันเพลินๆ คุณนึกถึงที่ไหน?... ชลบุรีคือคำตอบที่เราภูมิใจนำเสนอ ครั้งนี้ Palanla จะชวนแพลนทริปวันเสาร์ ออกจากกรุงเทพฯ แต่เช้า นั่งเรือข้ามไปเที่ยวเกาะแสมสาร กลับมาแวะเที่ยวอ่าวดงตาล แล้วปิดท้ายด้วยตลาดจีนชากแง้วตอนเย็นๆ กันค่ะ

อ่านต่อ

อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

อ่าวดงตาล (Dong Tarn Beach) เป็นหาดที่สวยงามโค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบ มีบรรยากาศสงบๆ ผู้คนไม่พลุกพล่าน โดดเด่นและร่มรื่นด้วยต้นตาลที่เรียงรายเป็นทิวแถวตามแนวชายหาด เหมาะสำหรับการมานั่งเล่น ปิกนิกและชมเรือใบในทะเล เพราะที่นี่เป็นบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมเรือใบนั่นเอง

อ่านต่อ

หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หาดพัทยา (Pataya Beach) เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองพัทยา และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางทะเลสำหรับผู้ที่มาพักผ่อน

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่สามมุข จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่สามมุข (Chaomae Sam Muk Shrine) เป็นศาลเจ้าที่ชาวบางแสนให้ความเคารพศรัทธา รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและชาวประมง โดยก่อนที่ชาวประมงจะออกเรือมักมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่สามมุขเพื่อให้เดินทางอย่างปลอดภัย และด้านบนเขายังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลบางแสนได้สวยงามด้วย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา (Kuan Yim Shrine at Wat Koh Loi Sri Maha Racha) ศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทองแห่งเล็กๆ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี บริเวณทางขึ้นวัดเกาะลอยศรีมหาราชา ที่ชาวศรีราชาเคารพศรัทธาและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ และเมตตา

อ่านต่อ

วัดเขาตะแบก สกายวอล์ก จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

วัดเขาตะแบก สกายวอล์ก (Wat Khao Tabaek Sky Walk) เป็นสะพานกระจกความสูงกว่า 25 เมตร ที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติรอบๆ ได้กว้างไกล ซึ่งนอกจากได้ชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบวัดเขาตะแบกแล้ว ยังสามารถเดินขึ้นเขาไหว้พระ ทำบุญได้ด้วย

อ่านต่อ

วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

วัดเกาะลอยศรีมหาราชา (Wat Koh Loi Sri Maha Racha) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีที่เหมาะสำหรับการมาทำบุญและพักผ่อนในเวลาเดียวกัน เพราะริมทะเลที่บรรยากาศสวยงามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ