วัดพระแก้วมรกต (วิหารเงิน) เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

  • อ่าน (3,776)
  • By Webmaster
  • 08:43:36 | 29 พ.ย. 2561

วัดพระแก้วมรกต (วิหารเงิน) เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Wat Preah Keo Morokot (Silver Pagoda), Phnom Penh, Cambodia

 

             วัดพระแก้วมรกต (Wat Preah Keo Morokot) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อในนามของวิหารเงิน (Silver Pagoda) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดอุโบสถรตนาราม (Wat Ubaosoth Ratanaram) ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวงแห่งพนมเปญด้านทิศใต้ เป็นพระอารามหลวงประจำพระราชวังซึ่งไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่

 

           ทั้งนี้วัดพระแก้วมรกตเป็นพระอารามหลวงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แต่มีวิหารที่ประดิษฐานพระสำคัญอย่างพระแก้วมรกต, พระชินรังสีราชิกนโรดม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติที่สร้างด้วยทองคำหนักถึง 90 กิโลกรัม ภายในวิหารยังปูพื้นด้วยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น อันเป็นที่มาของชื่อเรียกวิหารเงินนั่นเอง รอบวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ และสถูปบรรจุอัฐิพระมหากษัตริย์กัมพูชาในอดีตซึ่งยังเป็นที่เคารพนับถือของชาวกัมพูชาตราบจนทุกวันนี้

           ปัจจุบันวัดพระแก้วมรกตและพระวิหารเงินเปิดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมพระราชวังหลวงสามารถเดินผ่านประตูเข้ามาเที่ยวชมและสักการะบูชาได้ โดยอัตราค่าเข้านั้นรวมกับพระราชวังหลวงแล้ว


สถูปที่อยู่รอบวิหารเงินอันเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของอดีตกษัตริย์กัมพูชา 


พระบรมรูปของสมเด็จพระนโรดมฯกษัตริย์ผู้สร้างวัดพระแก้วและพระราชวังหลวง 


ระเบียงและภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ของวัด 


อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมอันอ่อนช้อยสวยงามภายในวัด

ความเป็นมาของวัดพระแก้วมรกต(วิหารเงิน)

           วิหารเงินและวัดพระแก้วมรกตถูกสร้างขึ้นพร้อมกับพระราชวังหลวงในปี 1866 ในสมัยของสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ผู้เป็นกษัตริย์ของกัมพูชาในขณะนั้น โดยสันนิฐานว่าลักษณะของการเป็นพระอารามหลวงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานั้น เป็นแนวคิดเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)ของประเทศไทยนั่นเอง


พระวิหารที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาแต่มีองค์พระสำคัญที่ประชาชนศรัทธา
 

การเดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองพนมเปญ

           ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International Airport / PHN) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาไปประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองได้โดย

 

             - รถบัสจากสนามบิน หรือ Airport express bus ที่ให้บริการรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินไปส่งตัวเมือง โดยมีค่าบริการประมาณ 5 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วได้ทั้งที่เคาท์เตอร์ในสนามบินหรือจะซื้อจากคนขับก็ได้เช่นกัน โดยความถี่ของรถบัสจะมีตั้งแต่ 30 นาทีในช่วงที่ผู้โดยสารเยอะ ไปจนถึง 60 นาทีในตอนที่ผู้โดยสารน้อย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเส้นทางและการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkstarbus.com/page?lang=en

             - รถไฟจากสนามบิน หรือ Shuttle train ที่ให้บริการโดยการรถไฟของกัมพูชา พานักท่องเที่ยวจากสนามบินไปส่งที่สถานีรถไฟพนมเปญที่อยู่ใจกลางเมือง โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง 30 นาทีเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.royal-railway.com/ 

             - รถแท็กซี่ อีกหนึ่งการเดินทางอันสะดวกสบายที่มีให้เรียกใช้งานตั้งแต่บริเวณด้านนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้าเช่นกัน โดยสามารถอ่านรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ https://pnh.cambodia-airports.aero/en/access-parking/airport-city

การเดินทางไปวัดพระแก้วมรกต เมืองพนมเปญ

 

           วัดพระแก้วมรกตตั้งอยู่ใจกลางของเมืองพนมเปญในบริเวณเดียวกับพระราชวังหลวง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจึงสามารถไปเที่ยวชมได้หลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นการเดิน หรือ

             - รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเขตเมืองครั้งละประมาณ 2-4 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD) หรือเหมาเที่ยวทั้งวันประมาณ 20 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD)


รถตุ๊กตุ๊กที่ให้บริการภายในเมืองพนมเปญ

             - รถแท็กซี่ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบาย มีบริการมิเตอร์ค่าโดยสาร แต่บางส่วนนิยมใช้บริการแบบพาเหมาเที่ยวรอบเมืองหรือตลอดทั้งวัน

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.


ในบางช่วงเวลามีการแสดงดนตรีโบราณภายในวัดด้วย

อัตราค่าบริการ

           6.5 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD)/คน (รวมกับค่าเข้าพระราชวังหลวงแล้ว)

เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว

           พนมเปญเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเยือนได้ทุกฤดู โดยฤดูที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซสเซียส ทำให้เดินเล่นอย่างสบายๆ ขณะที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปต้องเตรียมพร้อมรับการอากาศที่จะร้อนขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูฝนตามลำดับ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมพระราชวังหลวง ควรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเก็บภาพบรรยากาศและสถาปัตยกรรมอันสวยงามของสถานที่ได้อย่างครบถ้วน


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่มีผู้คนมาสักการะอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยววัดพระแก้วมรกต และประเทศกัมพูชา

           วัดพระแก้วมรกตเป็นศาสนสถานทีได้รับความเคารพจากชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจึงควรแต่งกายสุภาพ ใส่กระโปรงหรือกางเกงขายาว และงดการใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อสายเดี่ยว และแม้สกุลเงินของกัมพูชาคือเงินเรียล (KHR) แต่ตามร้านค้า,โรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายๆแห่งมักจะมีการเก็บเงินค่าเข้าชมหรือค่าบริการเป็นเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (USD) มากกว่า นักท่องเที่ยวจึงควรแลกเงินดอลล่าห์สหรัฐเผื่อเอาไว้สำหรับใช้จ่ายด้วย

           นอกจากนี้ สะพานลอยและทางม้าลายเป็นของหาได้ยากมากในเมืองพนมเปญ นักท่องเที่ยวที่ต้องการข้ามถนน จึงต้องใช้ความระมัดระวังและหาจังหวะในการข้ามอย่างมาก


วิหารเงินในวัดพระแก้วมรกตที่รอให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยี่ยมชม วัดพระแก้วมรกต สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดพระแก้วมรกต / วิหารเงิน / วัดอุโบสถรตนาราม เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

                       (Wat Preah Keo Morokot / Silver Pagoda / Wat Ubaosoth Ratanaram, Phnom Penh, Cambodia)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : 6.5 ดอลล่าห์สหรัฐ (รวมกับค่าเข้าชมพระราชวังหลวงแล้ว)

                       เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ทุกฤดูกาล โดยฤดูหนาว(เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูงสุด

                       ตั้งอยู่ที่ : เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       บริการข้อมูลท่าอากาศยานประเทศกัมพูชา https://corp.cambodia-airports.aero/  

                                       เว็บไซต์เมืองพนมเปญ http://phnompenh.gov.kh/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ